PROVARGO A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Medmindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale med Provargo A/S gælder udelukkende de nedenfor nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler og leverancer fra Provargo A/S, uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.
1:00 Tilbud, ordre og accept.
1:01 Købers ordre og bestilling er kun bindende for Provargo A/S, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra Provargo A/S. En købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Provargo A/S i hænde senest dagen efter, at ordrebekræftelsen modtages af køber.
1:02 Tilbud fra Provargo A/S uden særlig acceptfrist bortfalder, såfremt overensstemmende accept ikke er Provargo A/S i hænde inden 14 dage fra tilbudets dato.
2:00 Provargo A/S’s ydelser.
2:01 ProvarGgo A/S’s ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen skriftligt specificerede dele, og på nedennævnte vilkår forpligter Provargo A/S sig til at levere et produkt af sædvanlig god kvalitet i henseende til materiale og forarbejdning.
2:02 Køber er forpligtet til nøje at overholde de af Provargo A/S foreskrevne tekniske angivelser og retningslinier. Køber skal respektere Provargo A/S’s og eventuelle tredjemænds immaterielle rettigheder til de solgte varer og tjenesteydelser. Data, der kan relateres til Provargo A/S’s kunde må af Provargo A/S alene videregives i anonymiseret form og med henblik på at indgå i statistisk talmateriale.
3:00 Levering.
3:01 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker levering ab lager på Provargo A/S’s adresse. Provargo A/S vælger leveringsformen hvis køber ønsker varerne transporteret og er ikke ansvarlig for at varer går tabt under forsendelse, herunder ved forsendelse med almindelig post. Alle omkostninger forbundet med leveringen betales af køber, der for leverance med montør betaler kr. 5,45 pr. kørt kilometer fra og til Provargo A/S’s adresse.
4:00 Leveringstid. Forsinkelse.
4:01 Leveringstider er, med mindre andet er aftalt, vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor Provargo A/S er kommet i besiddelse af samtlige oplysninger, til brug for Provargo A/S ´s opfyldelse af leverancen. Leveringstiden er fastsat med forbehold for forsinkelse som følge af strejke, lockout, krig, ildsvåde, driftsstandsninger, transporthindringer, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra leverandører eller andre årsager uden for Provargo A/S’s kontrol, uanset om disse indtræder hos Provargo A/S eller hos Provargo A/S’s leverandører eller andre, der medvirker ved leverancen. Leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage.
4:02 Provargo A/S er ikke erstatningspligtig som følge af leveringsforsinkelser og køber kan ikke hæve købet som følge af forsinkelse.
5:00 Mangler.
5:01 Provargo A/S forpligter sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved leverede ydelser, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, såfremt køber uden ugrundet ophold har reklameret heroverfor og senest inden et år efter leveringsdatoen.
5:02 Mangler, der skyldes uautoriserede forandringer eller indgreb, uhensigtsmæssig opbevaring, manglende vedligeholdelse, ukorrekt montering, uhensigtsmæssig brug, herunder brug i strid med Provargo A/S’s brugsanvisninger og tekniske specifikationer, normalt slid og ælde er Provargo A/S uvedkommende.
5:03 Afhjælpningen sker i form af nye dele til erstatning for dele, der bevisligt er mangelfulde som følge af materiale- og/eller fabrikationsfejl. Afhjælpning af mangler kan dog også ske ved, at man lader disse udbedre ved reparation, og i så tilfælde er arbejdsløn eller andre biydelser ikke indeholdt i Provargo A/S’s forpligtelser.
5:04 Udover den i dette punkt fastsatte pligt til afhjælpning af mangler påtager Provargo A/S sig ikke noget ansvar for den leverede ydelse, jfr. dog pkt. 5:05, hvorfor køber i påkommende fald ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag, omlevering eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvis, som følge af mangler.
5:05 Provargo A/S’s erstatningspligt, som følge af at leverede ydelser er behæftet med mangler, er under alle omstændigheder begrænset til varens værdi inkl. transportomkostninger og Provargo A/S er navnlig ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
5:06 I tilfælde af at Provargo A/S måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, som køber måtte gøre af den leverede ydelse, herunder ved videresalg, som går ud over Provargo A/S’s ansvar i medfør af nærværende betingelser, er køber forpligtet til at friholde Provargo A/S for dette ansvar, og køber er forpligtet til at lade sagen behandle ved samme domstol, som behandler kravet mod Provargo A/S.
6:00 Reklamations- & undersøgelsespligt.
6:01 Køber er pligtig til at foretage en grundig undersøgelse af leverede ydelser straks ved modtagelsen, og synlige mangler skal omgående meddeles skriftligt til Provargo A/S.
6:02 Reklamationer skal indeholde en redegørelse for manglernes beskaffenhed og de fejl, Provargo A/S eller Provargo A/S’s ansatte har gjort sig skyldig i.
6:03 Undlader køber at opfylde disse reklamationsregler, afskæres køber fra enhver misligholdelsesbeføjelse, herunder forholdsmæssigt afslag i købesummen. Viser det sig, efter Provargo A/S’s test af en vare, der er reklameret over, at varen ikke er behæftet med mangler skal køber betale samtlige de med testen og transporten forbundne omkostninger, herunder for testtid med kr. 300 pr. påbegyndt halve time.
7:00 Produktansvar.
7:01 Provargo A/S er ansvarlig for personskade efter lovens regler herom. Provargo A/S er kun ansvarlig for skade, som den leverede vare forvolder på andre genstande, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået ved forsæt eller grov uagtsomhed fra Provargo A/S’s side. Provargo A/S’s erstatningspligt ved produktansvar kan dog ikke overstige en erstatning på kr. 100.000,- inkl. renter og omkostninger. Provargo A/S er dog aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab, så som driftstab og avancetab.
7:02 I tilfælde af at Provargo A/S måtte blive pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand som følge af den brug, af hvad art nævnes kan, som køber måtte gøre af den leverede ydelse, herunder ved videresalg, som går udover Provargo A/S’s ansvar i medfør af denne bestemmelse, er køber forpligtet til at friholde Provargo A/S for dette ansvar, og køber er forpligtet til at lade sagen behandle ved samme domstol, som behandler kravet mod Provargo A/S.
8:00 Priser.
8:01 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen ab fabrik, inkl. emballage og ekskl. moms samt afgifter. Prisen er anført i danske kroner eller euro. Provargo A/S pålægger kortgebyr for alle handler foretaget gennem webshop, svarende til NETS’ listepriser.
8:02 Bemærk! Ved køb under kr. x,- beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. x,- pr. faktura.
9:00 Betalingsbetingelser.
9:01 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal betaling ske netto kontant ved levering. Betales ikke rettidigt, eller ydes der ifølge aftale kredit, har Provargo A/S krav på forrentning af de skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned samt 100 kr. i rykkergebyr pr. fremsendt rykker.
9.02 Har køber ikke efter 3 måneder betalt det forfaldne beløb, er Provargo A/S berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen og foruden morarente at kræve erstatning af køber for det tab, Provargo A/S har lidt.
10:00 Ejendomsforbehold.
10:01 Leverede genstande forbliver Provargo A/S’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.
11:00 Værneting og Lovvalg.
11:01 Enhver tvist mellem parterne afledt af leverancer i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres af Københavns Byret i 1. instans og afgøres efter dansk ret.
12:00 Informationer
12:01 Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger, brochurer og i øvrigt andet salgsmateriale, og der kan ikke gøres krav gældende mod Provargo A/S i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer.
13:00 Transport af rettigheder og pligter.
13:01 Provargo A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til 3. mand.
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.
17.08.2016 Provargo A/S